Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

1.) Det er ikke rigtigt, at jeg skulle have fremført en påstand om at børn i vores samfund har frihed til at vælge en voksen seksualpartner. Til gengæld har jeg diskuteret spørgsmål om sexmisbrug vs. børns seksualitet - fagligt som pædagog - på min hjemmeside og i min bog "fra Incest til MEDIE-HETZ" .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående er en skematisk opstillede faglig og teoretisk diskussion. 
De ekstreme yderpunkter er pr. definition ekstreme og dermed 
næsten ikke eksisterende 
- dvs. enten  som rendyrket voldtægt eller 
som et barns eller en voksnes såkaldte "frihed" til 
frit at vælge en sexpartner i vort samfund i dag.

 

Målet er den størst mulige bevidsthed gennem diskussion:

Verdens to 
Ekstreme Yderpunkter

Etik og moral - to verdener

- Følgende handler også om forhold uden for familien, red. -

Den følgende tekst blev fremlagt som diskussionsoplæg på et IPCE(1)-møde i Holland i 1994. Den er skrevet som reaktion på Troels Peter Schmidt's artikel "Fire primære kriterier...", som blev fremlagt på IPCE-mødet i '93, og som kan ses i Ny sexualpolitik 1/94 (Vinter 1994).

Dette papir er forelagt de hollandske arbejdsgrupper for pædofili i NVSH (Den Hollandske Forening for Seksualreformer, en stor hollandsk paraplyorganisation for grupper og mindre foreninger for forskellige seksuelle minoriteter, red.) i 1994. Det forsøger at udskille og sammenligne en række punkter i to forskellige virkeligheder, som begge eksisterer. De fleste aviser og andre medier beskæftiger sig kun med seksuelt misbrug. Dette papir beskriver også positivt erfarede erotisk-seksuelle møder mellem voksne og børn. Forfatterne er bevidste om den kendsgerning, at beskrivelserne er ekstreme modpoler, og at der reelt findes mange gradueringer mellem yderpunkterne.

Seksuelt misbrug af børn Positivt erfarede erotisk og/eller seksuelle relationer mellem voksne og børn
1. Vold, trusler om vold, bedrag, afpresning (følelsesmæssigt), overfald og voldtægt. 1. Spontanitet og venskab, som nydes sammen.
2. Barnet føler, at det er umuligt at trækkesig ud af den seksuelle aktivitet. Barnetønsker, at aktiviteten ophører, men den voksne forhindrer dette. Magtmisbrug oganden intimidering muliggør misbrug overlængere tid. 2. Barnet kan når som helst trække sig tilbage, alt efter eget ønske. Den voksne respekterer barnets ønske.
3. Den voksnes begær er eneste kriterium. Barnets erotiske behov ignoreres. Barnet er en passiv partner og et sexobjekt. 3. Samspil på det personlige og seksuelle niveau. Barnets begær tages alvorligt. Aktiviteten er tilpasset det konkrete barns individualitet og egenart(2). Den voksne deltager i barnets seksualitet.
4. Hemmeligholdelse påtvinges. Barnets skamfølelser udnyttes. Hvis den seksuelle aktivitet opdages, føler barnet skyldfølelse, selv om barnet i virkeligheden slet ikke ønskede den seksuelle handling/aktivitet. 4. Man prøver at være så åben som moralen og omgivelserne tillader. Ens velbefindende udtrykkes verbalt og nonverbalt overfor hinanden i løbet af forholdet.
5. Stemningen er trykkende, ingen trygheds- og intimitetsfølelse. 5. Målet er den størst mulige tryghedsfølelse.
6. Forholdet er ikke ligeværdigt. Undertrykkelse, autoritet og manipulation anvendes. 6. Målet er at skabe et ligeværdigt partnerskab. I tilfælde af et længerevarende forhold udvikles venskab.
7. Den voksne er ikke interesseret i barnet som person, kun som lejlighedsvis sexobjekt. 7. Den voksne udtrykker interesse for barnets verden. Der opleves fællesskab, selv ved et éngangsmøde.
8. Kun et spinkelt fælles grundlag/fællesskab. Barnet er isoleret fra jævnaldrende og andre. Den voksne gør krav på barnet. 8. Der er plads til ungdomskultur og kontakt til andre. Målet er, at den yngre partner opnår uafhængighed. Interesser deles.
9. Ingen åben kommunikation. Alle emotionelle udtryksformer undertrykkes. 9. Målet er mere plads til at udtrykke følelser. Magten i forholdet er balanceret. Barnet og den voksne deler magten.
10. Der er ingen interesse i åbenhed. Indenfor institutioner som familien eller skolen opretholdes tavshed ud fra egne interesser. 10. Målet er at være i stand til at snakke om forholdet med andre børn og voksne.
11. I institutionerne er det småt med kærlighed og opmærksomhed. I disse tilfælde er der større risiko for, at barnet af den voksne gøres fikseret på seksualiteten. 11. Den voksne har en reel interesse i barnets seksuelle følelser. Han/hun ønsker et samspil på barnets niveau. Forholdet er et værdifuldt supplement til barnets liv i øvrigt.
12. Barnet har ikke (haft) mulighed for at vælge sin seksualpartner. 12. Barnet har (haft) frihed til at vælge en hvilken som helst voksen som seksualpartner,  forudsat naturligvis, at den voksne selv ønsker at tage imod et sådant tilbud(3).
13. Barnet anses ikke for at være en fuldstændig ligeværdig partner. 13. Barnet respekteres som den person, det er. Der lægges ikke pres på barnet for at ændre det.
14. Barnet udstråler frygt og afsky. Man kan se, at barnet beder om hjælp. 14. Barnets dominerende følelse er glæde. Alligevel kan barnet af og til føle uro p.g.a. samfundets almindelige moral. På trods af dette søger barnet at udtrykke positive følelser overfor omgivelserne.
15. Senere, som teenager og voksen, kan(4) barndommens seksuelle oplevelser føre til dysfunktion. 15. Senere, som teenager og voksen, opleves seksuelle erfaringer positivt. Undertiden mere positivt end for mange voksne, som ikke har haft seksuelle oplevelser som barn.

Noter og anti-pædagogiske ændringer i hollændernes papir, foretaget af Troels Peter Schmidt:

Note 1.  International Paedophile & Child Emancipation. Teksten er skrevet af Paul og Bart, i Holland og oversat af Troels Peter Schmidt. Der bør tages højde for, at denne danske oversættelse bygger på en engelsk oversættelse af den oprindelige hollandske tekst.

Note 2.  Jeg har udskiftet hollændernes "barnets psykoseksuelle niveau" med mit "det konkrete barns individualitet og egenart". Dvs. det konkrete barns ønsker og behov, helt uanset et eller andet empirisk observeret "psykoseksuelt niveau". At rette sig efter et såkaldt objektivt "psykoseksuelt niveau" vil blot resultere i, at barnet bliver sat i en a priori "kasse", som ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser det i virkeligheden helt unikke menneske, der er tale om - det konkrete barn, dú står overfor. Jeg synes, at hollænderne burde droppe alle forestillinger og begreber om bestemte "udviklingstrin" og "psykoseksuelle niveauer". Sidstnævnte er alt for ofte blevet anvendt til at tvangsnormalisere og kontrollere menneskelig adfærd. Dette har jeg bl.a. skrevet om i min bog
"hele og FRIE børn".

Note 3.  Det kursiverede er min tilføjelse til hollændernes punkt 12.

Note 4.  Det er heldigvis ikke alt - måske langt fra alt - seksuelt misbrug, der fører til dysfunktion som voksen. Derfor har jeg skiftet "vil" ud med "kan" foran "barndommens seksuelle". Se evt. nyeste forskning af sex misbrugsindustriens "undersøgelser":  Forskningsresultater af sexmisbrugsindustriens "undersøgelser" tilbageviser sidstnævnte,  som uvidenskabelige.  Kommentar i Weekendavisen

Den svenske psykiater Lars Ullerstams kommentar til min Note nr. 2:

Apropos nævnte "udviklingstrin" og "psykoseksuelle niveauer" har den svenske psykiater følgende kommentar til dette afsnits "Etik og moral - to Verdener": "Apropå utvecklingspsykologi finner jag Din kommentar (2) til ...(disse siders "Etik og moral - to Verdener", Troels Peter Schmidt.) ... utomordentligt insiksfull och värdefull. Puritanismens och repressionens fula tryne sticker med förkärlek fram på de mest oväntade ställen, vilket duperar oss. Det är skarpsynt av Dig att observera att det till synes oantastliga uttrycket "barnets psykosexuella nivå" ger ett utsøkt alibi åt människor som är ute i barnesexualfientliga ärenden." (Privat korrespondance, 14.6.1996.) Netop dette er en af den traditionelle pædagogiks hovedproblemer - det unikke barn kan ikke placeres på et  "udviklingstrin" og "psykoseksuel niveauer" uden at man risikerer at blive formynderisk overfor barnet. Her er det at antipædagogikken kommer med et brugbart bud.

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz, som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog
ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium
- klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: